PRIVATUMO POLITIKA

Šioje Privatumo politikoje pateikiame pagal Europos Sąjungos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679 (ES) (toliau – Reglamentas) privalomą informaciją apie asmens duomenų tvarkymą, atliekamą Jums naudojantis mūsų interneto svetaine (www.taisom.lt).

Duomenų valdytojas, nustatantis Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones, yra UAB „Life 4 Laptop“.

Svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte ir susipažintumėte su privatumo politika, nes joje numatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą apsilankant mūsų internetinėje svetainėje. Prašome reguliariai perskaityti ir susipažinti su aktualia šio dokumento versija, kadangi ateityje jos turinys gali keistis.

Asmenys, neturintys 14 metų amžiaus, negali mūsų interneto svetainėje pateikti jokių savo asmens duomenų. Jei esate asmuo, neturintis 14 metų, prieš pateikdamas savo asmens duomenis mūsų interneto svetainėje turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą.

Privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Reglamente.

Žemiau pateikiama informacija apima šiuos duomenų tvarkymo tikslus: (I) elektroninę prekybą; (II) naujienlaiškių siuntimą ir kitokį tiesioginės rinkodaros vykdymą; (III) atrankoje dalyvaujančių kandidatų į darbo vietas asmens duomenų tvarkymą ir kandidatų duomenų bazės administravimą; (IV) skundų, užklausų ar užsakymų administravimą; (V) komunikaciją elektroniniu paštu; (VI) slapukų naudojimą; (VII) socialinių tinklų naudojimą; (VIII) vaizdo stebėjimą.

Šioje Privatumo politikoje taip pat aprašomos Jūsų, kaip duomenų subjekto teisės, duomenų teikimas jų gavėjams ir kitos asmens duomenų tvarkymo sąlygos, taikomos visiems aukščiau išvardintais tikslais bendrovės tvarkomiems asmens duomenims.

Bendros nuostatos:

 1. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip pvz. vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius;

  2. Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas;

  3. Duomenų gavėjas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuriai atskleidžiami asmens duomenys, nesvarbu, ar tai trečioji šalis ar ne. Tačiau valdžios institucijos, kurios pagal Sąjungos arba valstybės narės teisę gali gauti asmens duomenis vykdydamos konkretų tyrimą, nelaikomos duomenų gavėjais; tvarkydamos tuos duomenis, tos valdžios institucijos laikosi taikomų duomenų tvarkymo tikslus atitinkančių duomenų apsaugos taisyklių;

  4. Trečioji šalis – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri nėra duomenų subjektas, duomenų valdytojas, duomenų tvarkytojas, arba asmenys, kuriems tiesioginiu duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo įgaliojimu leidžiama tvarkyti asmens duomenis;

  5. Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys;

  6. Duomenų subjektas – fizinis asmuo, kurio asmens duomenys yra tvarkomi;

  7. Specialiųjų kategorijų duomenys – asmens duomenys, atskleidžiantys rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus, narystę profesinėse sąjungose, taip pat duomenys atskleidžiantys sveikatos duomenis, duomenys apie fizinio asmens lytinį gyvenimą ir/ar lytinę orientaciją.

Asmeninių duomenų tvarkymo politika:

 1. Teisėti asmens duomenų tvarkymo kriterijai

  UAB „Life 4 Laptop“ renka bei toliau tvarko Jūsų asmens duomenis tik remdamasi asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais:

  su Jūsų sutikimu;

  • siekiant sudaryti ir (ar) vykdyti su Jumis sudarytą sutartį.

 2. Asmens duomenų tvarkymo tikslai

  UAB „Life 4 Laptop“ tvarko duomenis klientų aptarnavimo tikslais.

 3. Tvarkomi asmens duomenys

  UAB „Life 4 Laptop“ tvarko šiuos duomenis:

  su Jūsų sutikimu, asmens duomenis, kuriuos pateikiate, registruodami įrenginį remontui per svetainėje www.taisom.lt įdiegtą registracijos formą (tai pagrindinė informacija, tokia kaip vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas);

  • duomenis apie apmokėjimo būdą;

  • asmens duomenis, gaunamus sudarant verslo (bendradarbiavimo) sutartį (vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris);

  • kitus duomenis, kurie yra renkami remiantis Jūsų sutikimu ir kurie apibrėžiami išsamiai tuo metu, kai iš Jūsų prašoma sutikimo;

  • kitus duomenis, kurie gaunami siekiant sudaryti ir (ar) vykdyti su Jumis sudarytą sutartį;

  • vaizdo stebėjimo duomenis UAB „Life 4 Laptop“ patalpose, esančiose adresu: Tilžės g. 52D, Klaipėdoje ir Taikos pr. 48, Klaipėdoje.

 4. Slapukai

  Siekdami pagerinti Jūsų patirtį lankantis UAB „Life 4 Laptop“ priklausančioje internetinėje svetainėje www.taisom.lt, naudojame slapukus (angl. cookies) – nedideles tekstinės informacijos daleles, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti sklandų svetainės veikimą, Jūsų galimybę naršyti patogiau, bei daugiau sužinoti apie mūsų internetinės svetainės naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek internetinę svetainę, tiek Jūsų aptarnavimą, tiek UAB „Life 4 Laptop“ teikiamas paslaugas.

  Slapukų duomenys nėra perduodami trečiosioms šalims.

  Jūs galite pasirinkti, ar norite priimti slapukus. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti/išjungti juos po vieną. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų internetinės svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie internetinės svetainės.

 5. Asmens duomenų saugojimo terminas

  Mes saugome Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo terminas.

  Mes siekiame nesaugoti pasenusios arba nereikalingos informacijos ir užtikrinti, kad asmens duomenys bei kita informacija apie klientus būtų nuolat atnaujinta ir teisinga.

 6. Asmens duomenų teikimas

UAB „Life 4 Laptop“ teikia Jūsų duomenis:
• Jums sutikus, aiškiai apibrėžtiems duomenų gavėjams;
• Įstaigoms ar organizacijoms pagal teisės aktų reikalavimus;
• kitiems tretiesiems asmenims Jūsų sutikimu, kuris gali būti gautas dėl tam tikro konkretaus atvejo.

Naujienlaiškių siuntimas ir kitoks tiesioginės rinkodaros vykdymas

Jeigu esate mūsų klientas, užsisakėte naujienlaiškį mūsų interneto svetainėje www.taisom.lt, ar kitokiu būdu išreiškėte savo valią gauti tiesioginės rinkodaros medžiagą, Jūsų savanoriškai pateikti asmens duomenys, įskaitant elektroninio pašto adresą ir telefoną, bus naudojami tam, kad paminėtais kontaktiniais duomenimis, taip pat per socialinius tinklus, medijos kanalus ir kitus panašius elektroninius ryšio kanalus Jums būtų galima pateikti informaciją apie prekes ir paslaugas, naujienas, akcijas, renginius ar kitokią tiesioginę rinkodarą sudarančią informaciją.

Tiesioginė rinkodara be sutikimo, Jūsų elektroniniu paštu bus vykdoma tik tuo atveju, jeigu esate mūsų klientas. Tokia rinkodara bus vykdoma remiantis teisės aktų suteikta teise.

Jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu bus tvarkomi 5 metus nuo sutikimo davimo arba santykių su jumis pabaigos.

Kiekviename Jums siunčiamame elektroniniame laiške bus sudaryta galimybė tiesioginės rinkodaros pranešimų atsisakyti. Jų atsisakyti arba atšaukti sutikimą taip pat galite susisiekę bendrovės nurodytais kontaktais.

Skundų, paklausimų ar užsakymų administravimas

Jeigu elektroniniu paštu, raštu ar kitokiu būdu pateikėte skundą, pretenziją, paklausimą ar užsakymą, Jūsų savanoriškai pateikti asmens duomenys bus tvarkomi šio skundo, pretenzijos, paklausimo ar užsakymo administravimo tikslu.

Jeigu Jūsų pateiktas skundas ar pretenzija bus susijęs su potencialiai galinčiu kilti ginču, galimai padaryta žala ir pan., taip pat jeigu vykdant užsakymą atsiras sutartiniai santykiai, Jūsų asmens duomenys gali būti saugoti maksimalų 10 metų laikotarpį. Jeigu su skundu ar pretenzija susiję asmens duomenys nebus reikalingi susidariusios situacijos sprendimui, jie bus sunaikinti per trumpesnį laikotarpį.

Jūsų asmens duomenų tvarkymas bus grindžiamas Jūsų laisvos valios išraiška, t.y. sutikimu, tačiau, tam tikrais atvejais skundo tolimesnio saugojimo pagrindas gali tapti teisės aktu.

Komunikacija elektroniniu paštu

Pagal Reglamentą asmens duomenimis yra laikomas susirašinėjimo elektroniniu paštu turinys, net jeigu susirašinėja juridinių asmenų darbuotojai. Atsižvelgdami į tai, elektroninės komunikacijos turiniui, taip pat elektroninio pašto adresams yra taikomos pagal Reglamentą privalomos asmens duomenų tvarkymo taisyklės.

Jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų laisvos valios išraiška vykdyti komunikaciją elektroniniu paštu ir joje pateikti tam tikrus duomenis, t.y. sutikimas. Be to, duomenų tvarkymo pagrindas taip pat gali būti sutarties vykdymas bei teisės aktuose numatytų pareigų vykdymas.

Jūsų elektroninio pašto adresas, susirašinėjimo turinys ir susiję duomenys bus tvarkomi laikantis proporcingumo principo. Šie duomenys visų pirma bus matomi to asmens, su kuriuo tiesiogiai elektroniniu paštu komunikuosite. Tačiau tam tikrais atvejais Jūsų susirašinėjimą gali perskaityti ir kiti darbuotojai, pavyzdžiui, vidaus administravimo, galimų teisės aktų ar vidaus taisyklių pažeidimų tyrimo, darbuotojo pavadavimo ir kitais susijusiais tikslais bei situacijomis.